Behandel overeenkomst

Behandel overeenkomst

Een behandelovereenkomst is er om duidelijkheid te scheppen tussen de behandelaar en de cliënt. In vele gevallen is deze overeenkomst een mondelinge, wanneer na overleg en intake de cliënt besluit om behandeld te worden. In geval van diverse rechten en plichten is het tegenwoordig professioneler om deze overeenkomst schriftelijk te doen. Mijn cliënten ontvangen onderstaande behandel overeenkomst en deze wordt dan door beide partijen ondertekend.

Behandel overeenkomst

– De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en Hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandel overeenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

– De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

– De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

– De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van de door de cliënt verstrekte gegevens , die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik van statische doeleinden.

– De therapeut mag zonder de toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

– De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

– Beëindiging van de behandeling kan te alle tijden met wederzijds goedvinden geschieden.

– Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigd, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

– De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

– De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

– Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de Beroepsvereniging VBAG en voor het Tuchtrecht Complementaire Zorg.
Alle eventuele, nadelige gevolgen voorvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwijzingen het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.